Παρέμβαση του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου κ. Ματλή, για συντομότερη μεταφορά ενσήμων από τον ΕΦΚΑ.

Παρέμβαση του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου κ. Ματλή για συντομότερη μεταφορά ενσήμων από τον ΕΦΚΑ στον Γερμανικό φορέα συντάξεων.
Πάρα πολλοί συμπατριώτες μας που μετακόμισαν στην Γερμάνια, και θα βγουν σε σύνταξη μέσω του Γερμανικού ταμείου συντάξεων, έρχονται αντιμέτωποί με μεγάλες καθυστερήσεις (ετών) της μεταφοράς των ενσήμων που έχουν κάνει στην χώρα μας. Μετά από παρέμβαση του Προέδρου της κοινότητας κ. Ματλή σε πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης φαίνεται πώς προωθείται μια λύση από τον ΕΦΚΑ που θα διευκολύνει ανάλογες περιπτώσεις. /

Intervention des Präsidenten der Hellenischen Gemeinde zu Berlin, Herrn Matlis, für eine schnellere Überweisung der Briefmarken von der EFKA an die deutsche Rentenversicherung.
Zu viele unserer Landsleute, die nach Deutschland umgezogen sind und über die deutsche Rentenkasse in den Ruhestand gehen werden, sind mit langen Verzögerungen (Jahre) der Übertragung der Stempel, die sie in unserem Land gemacht haben. Nach einer Intervention des Präsidenten der Gemeinschaft, Herrn Matlis, in einer morgendlichen Fernsehsendung, scheint es, wie vom EFKA eine Lösung gefördert wird, die ähnliche Fälle erleichtern wird.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.